Monday, September 24, 2012

लवंगी मिरची कोल्हापूरची


ती: लवंगी मिरची मी कोल्हापूरची. 

असं रोकून पावणं पाहू नका. 

आता वाईच करा इचार दाजी. 

म्हन्ते सोसलं का माझा झटका||धृ|| 


कोरस: हिचा बा हाय तालेवार , हिचा भाऊ पैलवान. 

औंदा लगीन जरूरी हाय,पायजे हिला गबरू जवान. 


ती: रंकाळा, टाकाळा,नागाळा,पन्हाळा, 

मला बाई हाय या समद्याची वड. 

गुजरीत जाऊन, साज मला घेऊन, 

फिरवावा लागल त्यो म्हादार रोड||१|| 


लवंगी मिरची मी कोल्हापूरची. 

असं रोकून पावणं पाहू नका. 

आता वाईच करा इचार दाजी. 

म्हन्ते सोसलं का माझा झटका||धृ|| 


कोरस: हिचा बा हाय तालेवार , हिचा भाऊ पैलवान. 

औंदा लगीन जरूरी हाय,पायजे हिला गबरू जवान. 


ती: शाहूपुरी,लक्ष्मीपुरी,राजारामपुरी, 

हाईत साऱ्या पेठत हाटेलं भारी. 

पावन बसाव लागल जवळ खेटून. 

देवुन रश्याची लज्जत न्यारी||२|| 


लवंगी मिरची मी कोल्हापूरची. 

असं रोकून पावणं पाहू नका. 

आता वाईच करा इचार दाजी. 

म्हन्ते सोसलं का माझा झटका||धृ|| 


कोरस: हिचा बा हाय तालेवार , हिचा भाऊ पैलवान. 

औंदा लगीन जरूरी हाय,पायजे हिला गबरू जवान. 


ती: औन्दाच संपलय बाई वरीस अठरा. 

ज्वानीला माझ्या वाढलाय खतरा. 

दाजीबा आता वेळ लई दौडू नका. 

काढा आता उद्याचा म्हुतूर पक्का||३|| 


लवंगी मिरची मी कोल्हापूरची. 

नुसतं रोकून पावणं पाहू नका. 

आता कशाला त्यो इचार दाजी. 

म्हन्ते सोसलं हो माझा झटका||धृ|| 


कोरस: हिचा बा हाय तालेवार , हिचा भाऊ पैलवान. 

औंदा लगीन जरूरी हाय,पायजे हिला गबरू जवान

कवी : बाळासाहेब तानवडे 

© बाळासाहेब तानवडे – २५/०९/२०१२
http://kavyarangmere.blogspot.com/


No comments:

Post a Comment