Sunday, December 5, 2010

मी इंद्राची अप्सरा

पायी  वाजे  पैंजण.
छुम  छुम  छननन.
करण्या  नर्तन  भरल्या  दरबारा.
बाई  मी  इंद्राची  अप्सरा.

रूप  माझ  बावनकशी.
जणू  पसरल्या  पाचूच्या  राशी.
चौफेर  वाहे  रूपाचा  वारा.
बाई  मी  इंद्राची  अप्सरा.

रंभा , उर्वशी , मेनका.
त्यांचे  इशारे  पाहू  नका.
माझाच  नखरा  खरा.
बाई  मी  इंद्राची  अप्सरा.
कवी : बाळासाहेब तानवडे

© बाळासाहेब तानवडे३०/११/२०१०

No comments:

Post a Comment