Sunday, December 5, 2010

बकुळा

माझ नाव हाय बकुळा.
माझ्या अंगात नाना कळा.
माझ्या साठी सारा जन खुळा.
पडू नका माज्या तुम्ही गळा.
तुम्ही मुकाट घरला पळा दाजी तुम्ही घरला.

कोरस : पिरतीच पाणी हीच तुम्हा दाजी गोड वाटलं.
राघु मैनेच्या पेरूची ही फोड वाटलं.
हिच्या इष्काचा रंग लई न्यारा दाजी लई न्यारा.  

ती :माझ चमचमतय अंग अंग.
जणू पुनवचा त्यो चांद ग.
वर काचोळी झाली बाई तंग.
पर येयाची न्हाई तुम्हा संग.
तुम्ही मुकाट घरला पळा दाजी तुम्ही घरला.

कोरस : पिरतीच पाणी हीच तुम्हा दाजी गोड वाटलं.
राघु मैनेच्या पेरूची ही फोड वाटलं.
हिच्या इष्काचा रंग लई न्यारा दाजी लई न्यारा.  
शाहीर  : बाळासाहेब तानवडे 

© बाळासाहेब तानवडे  ०५/१२/२०१०
Bakula- Marathi Lavani

No comments:

Post a Comment